De ALV wordt dit jaar gehouden op Donderdag 14 juni 2018, 19:30 uur
Lokatie: Kantoor Hamoen, Splitting 7, Drachten

Op 5 juni zijn alle leden per email uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Heb je geen bericht ontvangen check dan even bij ledenadministratie@bvpenta.nl of wij het juiste mailadres van je hebben vastgelegd.

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering BV Penta van 20 juni 2017 (klik hier voor bestand)
 4. Jaarverslag 2017 – 2018
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2018 – 2019
 9. Verkiezingen bestuur:
 • Wedstrijdsecretaris: aftredend en herkiesbaar: Ivo de Groot.
 • Penningmeester: aftredend en NIET herkiesbaar: Jan Slingerland.
 • Lid Technische Commissie: aftredend en herkiesbaar: Henk Keuning
 • Voorzitter: aftredend en herkiesbaar: Frits Wille
 • Secretaris: vacature!
 • Penningmeester: vacature!

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de Algemene Ledenvergadering aanmelden per mail secretariaat@bvpenta.nl.

10. Competitie en trainingen
11. Evaluatie Jubileumcomissie Penta 50 jaar en vervolg
12. Rondvraag

Sluiting