Rechten en plichten

 • Het lidmaatschap geldt voor het lopende seizoen, tot 1 mei a.s. Het lidmaatschap wordt na 1 mei a.s. stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 mei plaats te vinden. Wordt het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen na 1 mei opgezegd dan is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
 • De contributie dient in 8 termijnen per automatische incasso te worden voldaan. De incasso vindt plaats aan het eind van iedere maand van september tot en met april.
 • Bij deelname aan de competitie moet een recente pasfoto worden aangeleverd
 • Binnen BV Penta moeten diverse taken worden uitgevoerd om trainen en het spelen van wedstrijden mogelijk te maken en de hoogte van de contributie te beperken. Daarom is ieder lid verplicht binnen de vereniging een functie te bekleden en/of deel te nemen aan activiteiten t.b.v. het clubbelang. D.w.z: jeugdleden (U10 en U12 uitgezonderd): minimaal scorer/timer; volwassenen: minimaal zaalwacht of scorer/timer. Indien nodig dienen cursussen voor deze functies gevolgd te worden.
 • Verder is ieder lid van 15 jaar en ouder verplicht binnen twee jaar na aanmelding als lid de BS2 scheidsrechters cursus van de NBB te volgen om vervolgens wedstrijden te gaan fluiten.
 • Bij het niet nakomen van deze verplichtingen kan een lid worden geschorst voor deelname aan de trainingen en/of de wedstrijden en kan daarnaast een geldboete worden opgelegd. Bij herhaling heeft het bestuur het recht het betreffende lid te royeren.
 • Ouders en/of verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden van het team waarin zijn/haar kind zich bevindt. Hiervoor worden per team door de coach bindende afspraken gemaakt
 • Ieder lid is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de tenues en het op toerbeurt wassen van de team-tenues.

Aanmelden

Aanmelden kan alleen via deze pagina

Reglement

 • Tafelen / fluiten is net als wedstrijd spelen een (verplicht) onderdeel van je lidmaatschap van Penta!
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het signaleren van je taken (staat op de website)
 • Als je niet kan regel je zelf vervanging en geeft dit door aan info@bvpenta.nl, als het niet is doorgegeven en je vervanging komt niet opdagen ben jij verantwoordelijk.

Het bestuur kan bij verzaken van taken de boetes opleggen aan leden

 • 1e x niet komen = 10 euro boete 1 week niet trainen en de eerst volgende thuiswedstrijd niet spelen
  (tafelen bij je eigen team).
 • 2e x niet komen = 20 euro boete 2 weken niet trainen 2 wedstrijden niet spelen. (2 keer tafelen bij je eigen team).
 • 3e x niet komen = word je geroyeerd als lid.
 • Boetes – kosten, voortkomend uit niet gespeelde wedstrijden door niet aanwezig zijn van scheidsrechters en/of tafelaars, opgelegd door de bond of derden, worden verhaald op degene(n) die zijn taak heeft verzaakt.
 • Het tussentijds opzeggen van je lidmaatschap leidt niet tot het niet hoeven betalen van je contributie.

Wedstrijdtenue

 • De wedstrijdtenues van Penta zijn Blauw Oranje (eenzijdig bedrukt)
 • Wedstrijdspelende leden betalen een bijdrage van € 15,00 per seizoen voor het gebruik van de tenues. Dit geldt ook indien deze tenues zijn voorzien van sponsoruitingen.

Sportkeuring

Hoewel de Nederlandse Basketbal Bond een sportkeuring niet verplicht stelt, adviseert Penta haar leden zich regelmatig aan een sportmedisch onderzoek te onderwerpen. De beslissing en verantwoording hiervoor ligt echter bij de leden zelf.

Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen bij het secretariaat van de vereniging ter inzage.